Čarnogurská, Marina

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Marina Čarnogurská (JT: 黑山女士; FT: 黑山女士; PY: Hei shan nü shi; Hēi shān nǚ shì) (nar. 11. června 1940), slovenská sinoložka, filozofka a překladatelka z klasické čínštiny.

Život

Marina Čarnogurská-Ferancová se narodila 11. června 1940 v Bratislavě. Po maturitě na gymnáziu (1957) nesměla nastoupit ke studiu na vysoké škole, proto začala pracovat. Při práci navštěvovala v jazykové škole v Bratislavě kurzy čínštiny. V roce 1963 se jí naskytla možnost nastoupit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze a v letech 1963–69 zde studovala sinologii a od roku 1964 také filozofii. Studia zakončila obhájením diplomové práce Úvod do štúdia konfuciánskej etiky, kterou vedl Timoteus Pokora. Do roku 1972 působila jako interní aspirantka na katedře filozofie FF Komenského univerzity v Bratislavě. Na základě politických prověrek jí bylo od roku 1973 po dobu normalizace až do roku 1990 znemožněno profesní působení v oboru a nesměla ani obhájit již dokončenou disertační práci. V průběhu této doby se věnovala studiu a překladům čínských filozofických textů a některé ze svých prací se jí podařilo publikovat již v této době. V roce 1990 byla rehabilitována a mohla začít oficiálně publikovat. (Čarnogurská: 713)[1] (Filipko)[2] (Kdo byl kdo)[3]

Od roku 1990 působí jako vědecká pracovnice Kabinetu orientalistiky (dnešní Ústav orientalistiky) Slovenské Akademie Věd (SAV). V roce 1991 dodatečně obhájila disertační práci Vývoj a osobitosti konfuciánskej filozofie v období Bojujúcich štátov a získala titul PhD. V letech 1992–2004 působila externě jako učitelka klasické čínštiny na katedře jazyků a kultur východní Asie FF Univerzity Komenského v Bratislavě a potom externě přednášela předmětNáboženství Číny na katedře porovnávací religionistiky. (Čarnogurská: 711–712)[1]

Roku 1993 získala grand mezinárodní taiwanské nadace Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, díky kterému následující dva roky pracovala na projektu kompletního rozboru a překladu filozofického díla významného starověkého konfuciánského filozofa Sunzi’a. (Čarnogurská: 712)[1]

 

Přínos

Její vědecká činnost je zaměřena na výzkum taoistické filozofie, překlad a literárněvědný výzkum některých nejvýznamnějších děl klasické čínské literatury, dále se zabývá komparativní filozofií a problematikou teorie překladu klasických čínských ideografických textů do evropských foneticky psaných jazyků. (Čarnogurská: 712)[1]

Výsledky výzkumů publikovala v různých odborných periodicích. Přispívala na řadě mezinárodních vědeckých konferencí. Za svoji sinologickou a filozofickou vědeckou i překladatelskou práci získala několik mezinárodních i domácích ocenění. (Čarnogurská: 712)[1]

Je členkou mezinárodních i slovenských vědeckých společností: The European Association of Chinese Studies (EACS), International Society for Comparative Studies of Chinese and Western Philosophy (ISCWP), Slovensko-čínské společnosti přátelství (SČSP), Slovenské asociace Římského klubu, Slovenské společnosti překladatelů umělecké literatury a členkou předsednictva Slovenské filozofické společnosti.” (Čarnogurská: 712)[1]

 

Dílo

Knihy

 • A riekol Majster… (Bratislava, 1977; 2. rozš. vyd. 1990)
 • Príbehy dračích cisár'ov (Mýty Starej Číny)(ed. a odborný doslov) (Bratislava, 1993; česká verze, Praha, 1993)
 • Múdrosť Starej Číny (ed., přel., předmluva a poznámky) (Bratislava, 1995)
 • LAO-C'. Tao Te ťing (spoluaut. Egonem Bondym) (nový přeprac. překlad a doslov) (Bratislava, 1996)
 • SÜN-C'. Eseje, 1. - 9. esej (čínsko-slovenské zrcadlové vyd., 1. díl ze čtyřdílné monografie Sün-c', syntetik filozofického myslenia obdobia Bojujúcich štátov) (Bratislava, 2000)

 

Články a příspěvky

 • Evropa a Čína, dva diametrální světonázorové modely? (Dějiny a současnost, 1968, roč. 10 , č. 4)
 • Paradoxy maoistickej interpretácie Konfucia (Nové slovo, 1976, č. 6, s. 18–19)
 • Přirozený svět a jeho odraz v myšlení čínského starověku. In: Kulturní tradice Dálného Východu (Praha, 1980, s. 13–24)
 • Staročínske konfuciánske filozofické texty obdobia Bojujúcich štátov a ich literárny preklad (Filozofia, 1990, roč. 45, č. 6, s. 688–697)
 • O potrebe zjednotenia prepisu čínskych znakov, názvov a mien v slovenčine (Slovenská reč, 1991, roč. 56, č. 4, s. 214–221)
 • Bipolárna prírodná dialektika jin-jang (Filozofia, 1991, roč. 46, č. 5, s. 454–466)
 • Zvláštnosti klasickej čínskej prozódie [studie odměněná prémií SLF] (Literárny týždenník, 1992, roč. 5, č. 9, š. 3)
 • Praveké svastické znaky, dôkazy pôvodne dialektických svetonázorových orientácií ľudstva (Filozofia, 1992, roč. 47, č. 11, s. 665–671)
 • Obituary - Anna Doležalová (Asian and African Studies (n. s.), 1992, roč. 1, č. 1, s. 3–5)
 • Peculiarities and Problems in Literary Translation of Chinese Ideographical Texts into Indo-European Phonetic Languages. In: Chinese Literature and European Context (Bratislava: Rowaco Press, 1994, s. 209–216)
 • O niektorých aktuálnych problémoch svetovej historiológie (Historický časopis SAV, 1994, roč. 42, č. 1, s. 80–96)
 • Klasická konfuciánska filozofia, špecifický svetonázorový model tzv. "živej etiky" (Filozofia, 1994, roč. 49, č. 6, s. 337–345)
 • "Normatívna" versus "živá" etika, kresťanský versus taoisticko-konfuciánsky model ľudského správania (Filozofia, 1995, roč. 50, č. 3, s. 164–171)
 • Niekoľko téz z teórie prekladu klasických čínskych ideografických textov do indoeurópskych (foneticky písaných) jazykov (Slovak review, 1995, roč. 4, č. 1, s. 33–51)
 • Staroveká Čína v závere obdobia Bojujúcich štátov (Historický časopis SAV,1995, roč. 43, č. 2, s. 282–293)
 • Existuje gnozeologicky apriorný ?ontologický bod? Univerza ako teoreticky možný iniciátor jeho bytia? (Filosofický časopis, 1995, roč. 43, č. 6, s. 1031–1042)
 • Vplyv pôvodných regionálnych podmienok na vznik pravekých čínskych, indo-európskych a hebrejských svastických znakov. In: O čínské filosofii, literatuře a umění (Praha, 1995, s. 31–42)
 • ?Partnerský? alebo ?dominantný? model teórie bytia, ako výstižnejší odraz ontologickej reality? (Filozofia, 1996, roč. 51, s. 1–7)
 • Otázka smrti a interpretácia posmrtného života v klasickej čínskej filozofii (Filozofia, 1996, roč. 51, č. 5, s. 296–300)
 • Schyľuje sa k "zemetraseniu" západnej kultúry? In: Človek na prelome dvoch tisícročí (Banská Bystrica, 1996, s. 12–24)
 • Kam spěje na Zemi ohrožená a všechno ohrožující kultura (Literární noviny, 1996, č. 23, s. 3)
 • Forty Years of Sinology in Slovakia. In: European Association of Chinese Studies Surveys (1996, no. 5, s. 40–47)
 • Some theses concerning a theory of translation of classical Chinese ideographical texts into phonetic texts of European languages. In: China and the Outer World. The 11th EACS Conference (Barcelona, 1996, 103–104)
 • Koncepcie klasickej čínskej filozofie v konfrontácii s modernou európskou svetonázorovou krízou. In: Viera, veda, spoločnosť (1996, č. 6, s. 37–47)
 • On the Possibility of Synergistic Effect in the global Synthesis of Intellectual Heritage of Different Civilisations. In: Human Communication Studies 3: Discours - Intellectuals - Social Communications (Bratislava, 1997, s. 266–273)
 • Môže dôjť v ontologickom procese bytia Univerza k stavu "konečného zavŕšenia"? In: Pojem krízy. Genealógia. Distribúcia. Reflexia (Prešov, 1997, s. 33–42)
 • Minulosť a súčasnosť čínskeho taoistického centra Lou-kuan-tchaj. In: Hieron II (1997, s. 55–64)
 • Nachádzame sa v období krízy filozofie alebo je to už obdobie kryštalizácie novej svetonázorovej orientácie našej civilizácie? In: Kríza filozofie - filozofia krízy? (Bratislava, 1998, s. 29–34)
 • O historických koreňoch akulturačných stretov dvoch krajne protikladných civilizácií (Filozofia, 1998, roč. 53, č. 5, s. 315–321)
 • Človek a jeho životné prostredie cez optiku taoistickej filozofie prírody (Životné prostredie, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1998, roč. XXXII, č. 2, s. 80–83)
 • Ako nakladať s referenčným systémom úplne odlišnej kultúrnej tradície? (Organon, 1999, roč. VI, č. 3, s. 292–302)
 • Teória bytia v klasickom čínskom taoizme. In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie (Banská Bystrica, 1999, s. 210–220)
 • Úskalia prekladu ideografických literárnych textov. In: Chiméra prekladania (Bratislava: Veda, 1999, s. 194–211)
 • Gudai zhongguo zhixuede yuanchu cai you xue chichu. In: Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy of Academia Sinica (Taiwan, Taipei, 1999, vol. 9 no. 1, s. 117–126)
 • Využitie čínskej filozofie ako zdroja inšpirácií v slovenskom filozofickom prostredí. In: Slovenská a česká filozofia na prelome tisícročí (Prešov, 1999, s. 76–95)
 • Against deformation in the translation of Chinese literary texts. In: The Book of Abstracts of Papers presented on XXXVI. ICANAS (Canada: Université de Montréal, 2000, s. 16)
 • Čínske sakrálne texty a problém ich významových deformácií pri prekladoch do európskych jazykov. In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach (Universitas Comeniana, Philologica, 2001, roč. LII, s. 299–312)

 

Překlady z čínštiny

 • LAO Še. Kosák mesiaca (月牙集, Yuèyá jí) (Bratislava 1983)
 • LAO-C'. O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te (spoluaut. Egon Bondy) (Bratislava, 1993)
 • CCHAJ, Wen-ťi. Osemnásť plačov hunskej píšťaly (胡笳十八拍; Hújiā Shíbā Pāi) (Košice, 1996)
 • CCHAO, Süe-čchin. Sen o Červenom pavilóne. Jar, Leto, 1., 2. díl (红楼梦, Hónglóu Mèng) (překlad a lit. rekonstrukce ve fonetickém jazyce) (Bratislava, 1996–2000)

 

Externí zdroje

GAJDOŠ, Ľuboš. Sinológia. In: Univerzita Komenského v Bratislave: Filozofická fakulta [online]. 2013, 18.03.2013 [cit. 1.8.2013]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1241

Marina Čarnogurská. Wikipédia: slobodná encyclopédia [online]. [cit. 1.8.2013]. Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/Marina_%C4%8Carnogursk%C3%A1

Prečo transmoderna a prečo sa snažím byť jej obhajcom: Zo životopisu M. Čarnogurskej. In: Svetské listy [online]. Copyright © 2000—2008 [cit. 1.8.2013]. Dostupné z: http://slovakia.humanists.net/carnogm.htm 

[4][5][6][7][8][9][10][11][12]

  

Citační zdroje

Osobní nástroje